IPA-säännöt

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - SUOMEN OSASTO RY:N SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on International Police Association - Suomen osasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä IPA Suomen osasto ja kansainvälisissä yhteyksissä IPA Section Finland.

2§ Kansainvälisen järjestön jäsenyys

Yhdistys kuuluu itsenäisenä kansallisena osastona poliisien kansainväliseen ystävyysjärjestöön, jonka nimi on International Police Association. Nimestä voidaan käyttää lyhennettä IPA. Järjestön kotipaikka on Sveitsi.
Kansainvälinen yhdistys muodostuu ainoastaan kansallisista osastoista.
Yhdistys noudattaa IPA:n kansainvälisiä sääntöjä ja toimielinten päätöksiä, mikäli ne eivät ole vastoin Suomen lakeja.

3§ Tunnuslause ja tunnus

IPA:n esperantokielinen tunnuslause “Servo per Amikeco “merkitsee: ystävän palvelus.
IPA:n tunnus on kansainvälisesti suojattu “Copyright by IPA1974“

4§ Luonne

Yhdistys on itsenäinen, aatteellinen ja puolueeton. Sen jäsenet ovat tasa-arvoisia arvoasteeseen, sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen tai uskontoon nähden.
IPA on sitoutunut noudattamaan Yhdistyneitten kansakuntien vuonna 1948 hyväksymää kansainvälistä ihmisoikeuksien julistusta. Yhdistys ei osallistu kansainväliseen tai kansalliseen politiikkaan, uskonnollisiin, rodullisiin tai kielellisiin ristiriitoihin, varsinaiseen ammattiyhdistystoimintaan, eikä julkiseen keskusteluun näistä asioista. Yhdistys ei myöskään julkaise näitä asioita koskevia kirjoituksia. Yhdistys noudattaa kaikissa julkaisuissaan ehdotonta puolueettomuutta.
Yhdistys edistää jäsentensä kansallisia ja kansainvälisiä kulttuurisuhteita ja vastavuoroista avunantoa sosiaalisten palvelujen alueella sekä mahdollisuuksiensa rajoissa ihmisten ja kansojen rauhanomaista rinnakkaiseloa, ystävyyttä ja maailman rauhaa.
Yhdistys osallistuu IPA:n kansainväliseen toimintaan yhteisten päämäärien saavuttamiseksi ja noudattaa International Executive Board (IEB) sitovia päätöksiä, mikäli ne eivät ole vastoin Suomen lakeja.

5§ Tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa jäsenten kesken:
- keskinäistä kanssakäymistä, ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta,
- ammattitaitoa ja ammattietiikkaa arvostuksen kohottamiseksi, sekä osaltaan edistää yleisön ja poliisin välisten suhteiden kehittymistä paremmaksi,
- kulttuuritoimintaa yleistiedon ja keskinäisen ymmärtämyksen laajentamiseksi,
- sosiaalista sekä liikunnallista toimintaa ensisijaisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä vapaa-ajan ja lomanvietto-mahdollisuuksien luomiseksi
- edistää kansainvälistä vastavuoroista yhteistyötä eri maista olevien poliisien välisten ystävyyssuhteiden avulla ja auttaa ymmärtämään ammattiin liittyviä ongelmia.

6§ Toimintamuodot

1.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää jäsenilleen yhteisiä ajanvietto- ja opintotilaisuuksia,
- hankkii ja julkaisee jäsenilleen tietoa muun muassa kansallisen IPA-lehden välityksellä,
- vaihtaa julkaisuja ulkomaisten osastojen kanssa,
- edistää kansallista ja kansainvälistä jäsenten ja heidän perheidensä välistä kanssakäymistä
- edistää säännöllistä kirjoitustenvaihtoa kansainvälisen ja kansallisten osastojen kesken,
- rohkaisee yksilöitä ja ryhmiä kansalliseen ja kansainväliseen kanssakäymiseen
- edistää jäsenistön osallistumista kansainvälisiin IPA-urheilu- ja liikuntatapahtumiin sekä järjestää liikuntatapahtumia jäsenistölleen kotimaassa.
2. Toimintaansa varten yhdistys hankkii varoja jäsenmaksutulojen lisäksi järjestämällä asiainmukaisilla luvilla huvitilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, omistaa kiinteätä - ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa luvanvaraista majoitus-, ravitsemusliike- ja julkaisutoimintaa.

7§ Jäsenyys

1. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.
2. Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, kunniajäseniä, liitännäisjäseniä sekä kannattavia jäseniä.
3. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti vahvistetulla lomakkeella yhdistyksen hallitukselta.
Jäsen saa omasta pyynnöstään kuulua toiseen alaosastoon kuin siihen, johon hän maantieteellisesti kuuluisi.
4. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki poliisihallinnon palveluksessa olevat ja niistä tehtävistä eläkkeelle jääneet henkilöt, joiden virka- tai työsuhteeseen kuuluvat tehtävät ovat pääosin poliisityötä tai poliisitoimintaa tukevia ja edustavia tehtäviä.
4.1 Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä poliisiammattikorkeakoulussa poliisin ammattiin opiskelevat taikka sitä opiskelemaan hyväksytyt henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet vastaanottavansa opiskelupaikan. Opiskelijajäsenen tulee erota tai hänet erotetaan valmistumisvuoden viimeisenä päivänä, jonka jälkeen henkilöllä on mahdollisuus hakea varsinaista jäsenyyttä.
4.2 Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
4.3 Tehtävänsä jättävä presidentti voidaan erityisistä ansioistaan kutsua kunniapresidentiksi ja jäsen kunniajäseneksi
5. Jäseneksi hyväksytylle varsinaiselle- ja opiskelijajäsenelle annetaan vuosittain jäsenyyden osoittava jäsenkortti. Kannattavalle jäsenelle ei jäsenkorttia myönnetä eikä hänelle muodostu jäsenille myönnettäviä oikeuksia.
6. Vieraan maan poliisihallinnon palveluksessa oleva 4 kohdassa mainitut edellytykset täyttävä yksityinen henkilö, jonka kotimaassa ei ole IPA:n kansallista osastoa, voidaan hyväksyä yhdistyksen liitännäisjäseneksi siihen asti, kunnes kyseiseen maahan on perustettu kansallinen osasto.
Suomeen muuttanut eläkkeellä oleva ulkomainen poliisi tai poliisihallinnon toimessa ollut voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi vain, jos hän täyttää Suomen osaston sääntöjen ehdot.
7. Mikäli jäsen joutuu organisaatiomuutoksen vuoksi taikka muusta syystä siirtymään poliisihallinnon ulkopuolelle toisiin tehtäviin säilyttää hän jäsenyytensä.

8§ Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

1. Yhdistyksen hallitus erottaa jäsenet sekä toteaa yhdistyksestä eronneet.
2. Jäsen katsotaan eronneeksi, kun hän on ilmoittanut eroamisestaan kirjallisesti hallitukselle tai sen presidentille taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
3. Hallitus voi erottaa jäsenen, varattuaan asianomaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi, mikäli se vaikeudetta voi tapahtua, kun tämä on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut. Samoin voidaan erottaa jäsen, joka on rikkonut IPA:n kansallisia tai kansainvälisiä sääntöjä taikka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.
Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka kehotuksen saatuaan edelleen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.
4. Eroavan jäsenen on luovutettava jäsenkorttinsa yhdistykselle.

9§ Jäsenmaksut

Liittymis- ja jäsenmaksut kaikille jäsenille määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa.
Alaosastoilla, jaostoilla ja ryhmittymillä ei ole oikeutta periä erillistä jäsenmaksua.

10§ Toimielimet ja toimintaorganisaatio

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset, yhdistyksen hallitus ja sen asettama työvaliokunta sekä muut valiokunnat ja toimikunnat.
Yhdistyksen toimintaa varten voidaan muodostaa hallituksen valvonnan alaisena toimivia alueellisia rekisteröimättömiä alaosastoja, paikallisia jaostoja sekä valtakunnallisia taikka paikallisia ryhmittymiä, joiden säännöt yhdistyksen hallitus hyväksyy.

11§ Kokoukset

Yhdistyksen kokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja muut kokoukset hallituksen määräämänä aikana. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan jäsenlehdessä vähintään 14 päivää ennen kokousta taikka saman ajan kuluessa jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla. Kirjallinen kutsu voidaan toimittaa käyttäen tarkoituksenmukaista sähköistä tiedonvälitysmenetelmää
Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa tullaan käsittelemään.

12§ Päätökset

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, sillä jäsenmäärällä, joka sääntöjen mukaisen kokouskutsun nojalla on tullut kokoukseen. Päätöstä tehtäessä kullakin 7 §:ssä mainitulla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaaleissa varsinainen jäsen saa edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan vaaleissa, ratkaisee arpa.
Yhdistyksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä on tehtävä pöytäkirja, ja se on kahden kokouksessa läsnä olleen jäsenen tarkistettava ja todistettava oikeaksi.

13§ Kokouksen tehtävät

Yhdistyksen kokous valitsee kokouksen puheenjohtajan ja tarpeelliset toimihenkilöt.
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitellään hallituksen vuosikertomus
2. Esitellään tilit kuluneelta tilikaudelta ja toiminnantarkastajien ja/tai tilintarkastajien lausunto
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. Päätetään hallituksen ja muiden tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta
5. Päätetään hallituksen laatimasta tulo- ja menoarviosta kuluvalle vuodelle
6. Esitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja päätetään siitä
7. Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
8. Toimitetaan hallituksen presidentin vaali joka kolmas vuosi
9. Toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten vaali
10. Toimitetaan erovuorossa olevan varapresidentin vaali hallitukseen valituiksi tulleista
11. Toimitetaan tilintarkastajan ja/tai toiminnantarkastajan ja varatilitarkastajan ja/tai varatoiminnantarkastajan vaali
12. Kutsutaan tehtävänsä jättävä presidentti hallituksen neuvonantajaksi yhdeksi toimikaudeksi, mikäli siihen on tarvetta
13. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi jokainen jäsen esittää kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. Hallituksen on ne valmisteltava ja esitettävä lausuntonsa ohella seuraavalle yhdistyksen kokoukselle. Jos asia on kiireellinen, se voidaan ottaa kokouksen päätöksen mukaisesti heti käsiteltäväksi ja päätettäväksi, ellei yhdistyslaki toisin määrää.
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään vain niitä asioita, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

14 § Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valittu hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan presidentiksi ja valitut 12-18 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet tulee valita siten, että ne mahdollisimman tasapuolisesti edustavat jäsenkuntaa. Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen pyritään valitsemaan samasta alaosastosta, josta varsinainen jäsen on.
Presidentin ja hallituksen jäsenten toimikausi kestää kolme (3) vuotta siten, että kolmannes heistä on vuosittain erovuorossa. Varapuheenjohtajien, joita kutsutaan varapresidenteiksi, toimikausi kestää kolme (3) vuotta siten, että heistä yksi on vuosittain erovuorossa. Henkilökohtaisen varajäsenen toimikausi kestää varsinaisen jäsenen toimikauden ajan. Presidentti, hallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta pääsihteerin ja taloudenhoitajan.

15§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa presidentin tai hänen estyneenä ollessaan varapresidentin kutsusta.
Kutsu ja työjärjestys hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun presidentti tai hänen poissa ollessaan varapresidentti ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan, tulee päätökseksi se esitys, jota presidentti on kannattanut. Vaalin tasatuloksen ratkaisee arpa.
Hallituksen päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa.

16§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. Määrätä varapresidenteistä kansainvälisten toimikuntien yhdyshenkilöt.
2. Valita pääsihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja toimielimet.
3. Myöntää nimenkirjoitusoikeus toimihenkilöille
4. Vahvistaa työvaliokunnan ja muiden työryhmien jäsenten lukumäärä, valita työvaliokunta ja tarvittavat muut työryhmät sekä valita niihin jäsenet
5. Vahvistaa työvaliokunnan sekä muiden työryhmien tehtävät ja toimivaltuudet
6. Päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta sekä todeta eronneet jäsenet
7. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
8. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
9. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja vastata tilinpidosta
10. Päättää jäsen- ja liittymismaksun maksutavasta
11. Päättää alaosastoille maksettavan toiminta-avustuksen suuruus ja maksutapa
12. Valmistaa ja esitellä yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat
13. Nimetä edustajat kansainväliseen toimintaan
14. Myöntää yhdistyksen ansio- ja kunniamerkit sekä standaarin
15. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

17§ Tilikausi ja tilien tarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja niiden tulee olla valmiina tarkastettavaksi maaliskuun 15 päivään mennessä.
Tilintarkastajien lausunto on annettava hallitukselle maaliskuun aikana.
Tilintarkastajien tulee olla kirjanpitoon perehtyneitä.

18§ Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen presidentti yksin tai I, II tai III varapresidentti kaksi yhdessä tai joku edellä mainituista niiden toimihenkilöiden kanssa, joille hallitus on erikseen antanut nimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä.

19§ Ansio- ja kunniamerkit sekä standaari

Yhdistyksellä on ansio- ja kunniamerkit sekä standaari, joiden myöntämisestä yhdistyksen hallitus päättää erikseen säädetyn myöntämisperusteen mukaisesti.

20§ Sääntömuutokset

Päätöstä sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta pitää kannattaa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä

21§ Yhdistyksen lopettaminen

Yhdistyksen lopetettua toimintansa luovutetaan sen varat Poliisiopintojen Edistämissäätiölle taikka rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, joka on tullut sen sijaan.