IPA Poliisiuutiset 3-2014

Osumat: 1180

IPA Poliisiuutiset 3.20140len vuonna 2009 IPA -lehdessä yhdistyksen juhlajulkaisuun kirjoittamassani jutussa tuonut esille joitakin pohdintojani teemalla maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Palaan tässä kirjoituksessa muutamiin noista viiden vuoden takaisista pohdinnoistani.

On todettu, että sosiaalinen vuorovaikutus on ihmiselle luonteenomaista. Jokainen meistä on tavalla tai toisella riippuvainen niistä yhteisöistä, joissa me elämme. Maailmankuvamme rakentuu ajatukselle asioiden yhteisen toteuttamisen merkityksestä ja yhteisen toiminnan tehokkuudesta. IPA-toiminnassa yhteisöllisyyden ajatuksen ydin voidaan kiteyttää järjestön mottoon Servo per Amikeco, ystävän palvelus. Toiminnan keskiössä on alun alkaen siis ollut positiivinen ihmiskäsitys ja ystävyyden myönteiset ulottuvuudet. IPA-toiminnan perusajatukset on muotoiltu toisen maailmansodan jälkeisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Jäsenistön yhteisenä nimittäjänä toimii ammatillinen yhteisö, joten ainakin lähtökohtaisesti voisimme olettaa, että yhteisen ammatillisen identiteetin kautta järjestön perusajatukset tukeutuvat kansainvälisesti yhdenmukaisiin arvoihin. Järjestön toiminnan perusajatusten muotoilun jälkeen järjestöön kuitenkin on liittynyt varsin erilaisia toimintakulttuureja omaavia ja erimuotoisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa olevia jäsenmaita. Tämän johdosta kansainvälisen IPA:n arvojen tulkintaa tapahtuu erimuotoisten yhteiskuntien reaalimaailman olosuhteita peilaten. Tällä hetkellä IPA kansainvälisenä järjestönä muodostaa suhteellisen monimutkaisen systeemin, jossa on erilaisia, vaikeasti ennakoitaviakin ihmisten odotuksia.

Uutisoinnit, dokumenttiohjelmat, asiantuntijoiden arviot ja päättäjien kannanotot kriisitilanteista ja konflikteista varmuudella avaavat näkökulmaa siihen, kuinka muiden mukana IPA-järjestöön kuuluvat jäsenet, kukin tahoillaan, kohtaavat tapahtumia ja tilanteita, joissa myönteinen ihmiskäsitys voi joutua todella kovalle koetukselle. Ihmisten ainutlaatuiset kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka he tulkitsevat asioita. Ympäröivän maailman epävarmuus ja nopeasti muuttuvat olosuhteet voivat aiheuttaa hämmennystä, epävarmuutta ja ristiriitaisia ajatuksia. Millaisena näemme niiden mahdollisuuksien rajat, joiden sisällä IPA-toiminta voi edistää perusajatustensa mukaisesti ihmisten ja kansojen rauhanomaista rinnakkaiseloa, ystävyyttä ja maailmanrauhaa? IPA Suomen osaston hallitus kokoontui syksyllä Lahdessa seminaariin, jossa pyrittiin laatimaan suunnitelma IPA Suomen osaston tulevaisuudesta seuraavalle kymmenelle toimintavuodelle. Koska seminaarin tuotoksia ei vielä ole käsitelty eikä analysoitu hallituksen työvaliokunnassa, en katso voivani käsitellä asiaa vielä tässä yhteydessä. Toteaisin kuitenkin, että IPA:n toiminnan viitekehyksessä yhteiset kokemukset ja muistot antavat tukevan taustan nykyisen tilan arviointiin ja osaltaan voivat olla määrittämässä sitä, millä tavoin toiminnassa mukana olevat kykenevät tunnistamaan muuttuvia olosuhteita ja kohtaamaan vastaantulevia kokemuksia. Vanhan viisauden mukaan parhaiten muutoksesta selviää se, joka on valmistautunut muutokseen. Georg Bernard Shaw on olosuhteisiin mukautumisesta lausunut: ”Järkevät ihmiset sopeutuvat ympäröiviin olosuhteisiin, järjettömät puolestaan sopeuttavat ympäröivät olosuhteet itseensä. Kaikki kehitys tapahtuu jälkimmäisten toimesta.”

Toiminnan tulevaisuutta luodattaessa täytyy pitää kirkkaana mielessä myös tosiasia, että yhdessä toimiminen ei voi onnistua pelkän aatteen varassa, vaan katse on suunnattava myös toiminnan taloudellisen puolen pitkän aikavälin mahdollisimman reaaliperusteiseen suunnitteluun. Yhdistyksen kevään 2015 kokouksessa tulee päätettäväksi toiminnan kannalta merkittäviä asioita. Jäsenet, tulkaa mukaan kokoukseen osallistumaan keskusteluihin ja päätöksentekoon.

IPA Poliisiuutiset -lehden toimituksen puolesta ja omasta puolestani kiitän jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Toivotan kaikille rauhallista joulun aikaa ja kaikinpuolista menestystä vuodelle 2015.

Kauko Kuismin, päätoimittaja